Våra Tjänster


  • SKKP - Särskilt kvalificerad kontaktperson
  • Personligt stöd - Skräddarskydd utökad insats som även omfattar klientens nätverk
  • Familjebehandling


Avanti Omsorg erbjuder öppenvårdsinsatser i form av kvalificerad kontaktmannaskap för barn och unga vuxna som behöver skräddarsytt stöd utifrån sina behov. Vår personal har adekvat utbildning och lång erfarenhet för att kunna stötta klienterna i deras resa mot självständighet och att få livet att fungera på ett tillfredställande sätt med sitt nätverk så som vårdnadshavare, socialt nätverk, skola/praktik, myndigheter och sjukvård. Vi erbjuder också insatser med utökat stöd till familjer så som skärddarsydda lösningar med personligt stöd och mer omfattande familjebehandling.

  • Stödboende unga vuxna 16-20 år med tillstånd från IVO
  • Stödboende vuxna från 21 år
  • Förstärkt stödboende


Stödboende

Avanti Omsorg erbjuder stödboende för unga vuxna 16-20 år och vuxna från 21 år. Insatsen stödboende utförs i våra lägenheter som är anpassade för att klienten ska kunna träna på att bo på egen hand och med stöd av oss fortsätta sin resa mot självständighet och för att få livet att fungera på ett tillfredställande sätt. Vår personal som jobbar med insatsen stödboende har adekvat utbildning och lång erfarenhet av att jobba både med ungdomar och vuxna i stödboende. Insatsens omfattning utgår från klientens behov och socialtjänstens bedömning där klienten får stöd av sin kontaktperson i att röra sig i riktning mot uppsatta mål. 


Förstärkt stödboende

Förstärkt stödboende är stödboende med kraftigt utökat stöd. Placering i förstärkt stödboende är lämplig för individer som är i behov av omfattande stödinsatser. Stödet utformas efter individens behov och kan i placeringskedet handla om att de dagligt stöd. Detta ges ofta i kombination med någon form av behandling utanför stödboendet. Målgruppen är individer med psykisk ohälsa, tidigare missbruk/riskbruk, kriminalitet, skyddsbehov, NPF diagnoser och ofta ser vi en kombination av dessa olika problem. Förstärkt stödboende är många gånger billigare och mer lämplig som placeringsalternativ till HVB/SIS där man slipper den negativa smittoeffekten då individen bor i egen lägenhet. Individen behöver därför klara ett visst mått av självständigt boende och ha viss motivation att ta emot stöd och behandling.

Föreståndaren gör alltid en lämplighetsbedömning tillsammans med placerande myndighet där vi väger samman risk- och skyddsfaktorer. Vi utformar det individuellt anpassade stödet tillsammans med placerande myndighet och individen.


  • Träningsboende


Avanti Omsorg erbjuder träningslägenheter för vuxna från 21 år. Insatsen med träningslägenhet görs i våra lägenheter som är anpassade för att klienten ska träna på att bo på egen hand med stöd av oss. Skillnaden mellan insatsen stödboende och träningslägenhet är omfattningen där insatsen i träningslägenhet är mindre omfattande och där det primära syftet är att klienten ska kunna träna på att klara av att sköta om ett eget boende innan det kan bli aktuellt för en försökslägenhet från socialtjänsten alternativt att flytta till egen lägenhet. I vissa fall kan klienten överta kontraktet i träningslägenheten. 

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks