Våra Tjänster


  • SKKP - Särskilt kvalificerad kontaktperson
  • Personligt stöd - Skräddarskydd utökad insats som även omfattar klientens nätverk
  • Familjebehandling


Avanti Omsorg erbjuder öppenvårdsinsatser i form av kvalificerad kontaktmannaskap för barn och unga vuxna som behöver skräddarsytt stöd utifrån sina behov. Vår personal har adekvat utbildning och lång erfarenhet för att kunna stötta klienterna i deras resa mot självständighet och att få livet att fungera på ett tillfredställande sätt med sitt nätverk så som vårdnadshavare, socialt nätverk, skola/praktik, myndigheter och sjukvård. Vi erbjuder också insatser med utökat stöd till familjer så som skärddarsydda lösningar med personligt stöd och mer omfattande familjebehandling.

  • Stödboende unga vuxna 16-20 år med tillstånd från IVO
  • Stödboende vuxna från 21 år


Avanti Omsorg erbjuder stödboende för unga vuxna 16-20 år och vuxna från 21 år. Insatsen stödboende utförs i våra lägenheter som är anpassade för att klienten ska kunna träna på att bo på egen hand och med stöd av oss fortsätta sin resa mot självständighet och för att få livet att fungera på ett tillfredställande sätt. Vår personal som jobbar med insatsen stödboende har adekvat utbildning och lång erfarenhet av att jobba både med ungdomar och vuxna i stödboende. Insatsens omfattning utgår från klientens behov och socialtjänstens bedömning där klienten får stöd av sin kontaktperson i att röra sig i riktning mot uppsatta mål. 

  • Träningsboende


Avanti Omsorg erbjuder träningslägenheter för vuxna från 21 år. Insatsen med träningslägenhet görs i våra lägenheter som är anpassade för att klienten ska träna på att bo på egen hand med stöd av oss. Skillnaden mellan insatsen stödboende och träningslägenhet är omfattningen där insatsen i träningslägenhet är mindre omfattande och där det primära syftet är att klienten ska kunna träna på att klara av att sköta om ett eget boende innan det kan bli aktuellt för en försökslägenhet från socialtjänsten alternativt att flytta till egen lägenhet. I vissa fall kan klienten överta kontraktet i träningslägenheten. 

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks